شورای اروپا مقامات جمهوری جنگزده چچن در روسيه را به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و دمکراتيک در ماه آينده فرا خوانده است. دبير کل شورا روز جمعه در جريان ديداری از مسکو گفت : معنای رای گيری شفاف اين خواهد بود که مردم چچن روند عادی ساختن امور کشورشان را خود به دست می گيرند.

وی اظهار داشت شورای اروپا هنوز در مورد اعزام افرادی برای نظارت بر رای گيری در روز ۱۵ اکتبر تصميم نگرفته است زيرا وضعيت امنيتی در منطقه هنوز خطرناک است.S