واشنگتن تايمز می نويسد:

ارسال پمپ های اختصاصی ساخت آمريکا که دارای مصارف نظامی نيز می باشد ، به ايران بوسيله يک مؤسسه فرانسوی.

عرفات ديروز سکوت خود را شکست و از پارلمان فلسطين خواست يا از محمود عباس حمايت کند و يا او را برکنار سازد.

واشنگتن پست می نويسد:

مخالفت آلمان و فرانسه با طرح آمريکا در عراق.

بريتانيا لزوم تقويت نيروهای خود را در عراق مورد بررسی قرار داده است.