حسين نيک بين يک شهروند آمريکائی ايرانی تبار بعد از 18 سال تحصيل و اقامت در آمريکا به ايران مراجعت می کند تا در شب عروسی خود بازداشت و سپس مدتها را در زندان جمهوری اسلامی بگذراند. محمد قدس رضوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی با آقای حسين نيک بين انجام داده است که آنرا می شنويد.