...بله،اين زن جهان سومي در تقاطع بزرگراه هاي اطلاعاتي جهان اکنون مي تواند از موهبت بزرگ صحبت کردن برخوردار باشد.

اينجا در ارتفاع 2003 پايي از ته تاريخ بين من و جهان مردانه، جهان مرداني که از من برابرترند به من فرصت داده اند در فاصله يک لينک، به اندازه يک دات کام حرف بزنم

خانم ها و آقايان اجازه بدهيد بدون اجازه کسي در اين فرصت کوتاه دات کام از طرف مادرم خانم حوا به چشيدن ميوه ممنوعه اعتراف کنم