۶۰ امين دوره فستيوال بين المللی فيلم ونيز، در ايتاليا، در سه بخش اصلی و چند بخش فرعی به نمايش و ارزيابی فيلمهای سراسر جهان ادامه می دهد و به روز آخر خود، يعنی روز شنبه، نزديک تر می شود. سينمای ايران با چهار فيلم حضوری محسوس و پر سرو صدا در جشنواره امسال داشته است. به مشروح گزارش های ارسالی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين خصوص توجه فرمائيد.