دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - سفر پادشاه اردن به ايران و مذاکرات مهم دوجانبه پيرامون نزديکی دو کشور

2 - اعزام مشاوران حقوقی ايران به آرژانتين پيرامون بازداشت هادی سليمانپور در لندن