پليس کامبوج نوزده نفر از تظاهر کنندگانی را که در خيابانهای پايتخت – پنوم پن – عليه نتايج انتخابات عمومی ماه گذشته اعتراض ميکردند، دستگير کرد. تظاهر کنندگان اعضای حزب " جبهه خمر" که چندان شناخته شده نيست، شناسائی شده اند. "جبهه خمر" گروه مخالفی است که حتی نتوانسته است يک کرسی نمايندگی در انتخابات پارلمانی کامبوج که روز بيست و هفتم ماه ژوئيه گذشته انجام شد، بدست بيآورد. تظاهرات مخالف روز يکشنبه و يکروز پس از آن صورت گرفت که کميسيون ملی برگزاری انتخابات، نتايج راًی گيری را با اعلام رسمی پيروزی حزب حاکم مردم با نخست وزيری " هان شين" اعلام کرد. وی کوشش ميکند يک دولت جديد ائتلافی در کامبوج بوجود بيآورد اما در اين زمينه موفقيت اندکی داشته است. M