در روزی چون امروز در سال ۱۹۰۸ميلادی، ديوان عالی قضايی آمريکا عليه روش اتحاديه های کارگری در موقع اعتصابات کارگری بکار می بردند ضربه اس وارد ساخت و آن اين بود که اعتصاب سراسری کارگران کارخانه کلاه سازی دن بری مخالف قانون ضد اعتصاب سراسری در آمريکاست. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.