پرزيدنت بوش رسماً دستور داد تا دارائی های سران رژيم سابق عراق ضبط و به مصرف باز سازی عراق برسد.

اين دستور از بانکهای آمريکا ئي ميخواهد تا دارائی اعضای برخی از مقامات طراز اول عراق را ضبط کنند. در دستور فهرست نام پنجاه نفر و سازمان عراقی ديده می شود.

دستورکاخ سفيد می گويد دارائی های ضبط شده بلافاصله بايد به حساب توسعه عراق واريز گردند.

a