رئيس مرکز رادار فرودگاهی در فيليپين در اثر انفجاری که در دفتر کارش روی داد کشته شد.

مسئولان دفتر حمل و نقل هوائی فرودگاه استان ِسبو می گويند عقيده بر اين است که يک نارنجک عامل انفجار بود. مقامات می گويند هنوز نتوانسته اند بفهمند که چه کسی نارنجک را پرتاب کرد، با اين حال ياد آور می شوند که اين حادثه بر عمليات عمومی فرودگاه اثر نگذاشت. R