دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1 - سعيد مرتضوی دادستان تهران دستور بازداشت دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بجرم دست داشتن در قتل خانم زهرا کاظمی صادر می کند.

2 - بدنبال استعفای آقای دکتر معين وزير علوم رژيم حمهوری اسلامی آقای دکتر رضا فرجی دانا برای احراز اين مقام پيشنهاد می شود.