گزارش جامع و مبسوط سه شنبه، روز چهارم رقابتها، که توسط خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای امريکا از مسابقات جهانی دو و ميدانی آماتوری در پاريس تهيه و ارسال شده و شامل گفتگويی است با ماريا ژوئل کونژيگو، قهرمان دو و ميدانی جمهوری آفريقای مرکزی در رشته دو يکصدمتر با مانع، را می شنويد.