يک ديپلمات سابق ايران به جاسوسی عليه گروه های فعال ايرانی مخالف در آلمان اعتراف کرده است. او که ۶۵ سال دارد روز سه شنبه در دادگاهی در برلن گفت پس از آن که سرويس مخفی جمهوری اسلامی تهديد کرد که به خانواده وی در ايران صدمه خواهد زد، با بی ميلی موافقت کرد جاسوسی کند.

متهم همچنين پذيرفت که پيش از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ برای سازمان اطلاعات و امنيت کشور – ساواک – کار می کرد. پليس آلمان او را که فقط با نام ايرج سين معرفی شده است، روز ۱۲ ژوئن دستگير کرد. دادستان ها او را به جاسوسی متهم کرده اند. S