در روزی چون امروز در سال ۱۹۱۸ ميلادی اداره پست آمريکا برای اولين بار به ارسال پست از طريق هوا پرداخت. به مشروح اين گزارش توجه بفرمائيد.