در شهريور ۱۳۶۷ پس از پذيرش قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل از طرف آيت الله خمينی که در رابطه با پايان دادن جنگ ايران و عراق بود، تعدادزيادی از زندانيان سياسی در زندان های مختلف ايران به جوخه اعدام سپرده شدند.

آقای کريمی عضو کميته اروپايی حزب دموکرات کردستان است.

a