گفتگو با داريوش همايون روزنامه نگار با سابقه در مورد رويدادهای سرنوشت ساز ۲۵ تا ۲۸ مرداد پنجاه سال قبل. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.