رقيب رسمی قرص واياگرا هم تا از بازار سودبخش و پرفروش قرص تقويت قوای جنسی آقايان به بازار آمده و در اين حال بررسی ها درمورد نياز خانمها و لزوم اختراع داروی ارضا كننده برای خانمها نيز ادامه دارد. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صدای آمريكا، در برنامه « دانـش و جـامعـه» ويژگی های قرص جديد را كه «لويترا» (Levitra) نام گرفته برای آگاهی شنوندگان عزير شرح می دهد.