آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- برسی عکس العمل منفی و عدم رضايت مردم عراق از بمب گذاری انتحاری در دفتر سازمان ملل متحد در بغداد و کشته شدن کارکنان امداد سازمان ملل در عراق.

2- در حاليکه همسران زندانيان سياسی ايران به کوششهای خود برای دفاع از حقوق خود و همسرانشان ادامه می دهند تماميت خواهان الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را رد می کنند.