اين روزها می شود ذوب شدن يخهای قطبی سياره مريخ را به آسانی با استفاده از يک تلسکوپ دستی مشاهده کرد.

منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صدای آمريكا، در برنامه «دانـش و جـامعـه» در اين مورد توضيح می دهد.