سيستم انتخابات ما درست نيست، چون رأی يك فرد 15 ساله با رأی يك فرد مجتهد جامع الشرايط و رأی بالاترين مقام كشور يكی است. بنده به هيچ وجه در اين انتخابات و انتخابات‏های آينده شركت نمي‏كنم و در اينجا نيز باز مي‏گويم كه نمي‏آيم، چون خوب مي‏دانم كه نخواهم آمد.