آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- حملات خشونت آميز و تروريستی در عراق ادامه دارد، آخرين آنها انفجار عظيمی که در هتل محل استقرار دفاتر سازمان ملل متحد در بغداد است، رخ ميدهد.

2-آقای بهزاد نبوی نايب رئيس مجلس شورای اسلامی می گويد، ايران بايد پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی را امضاء کند و نظر به منابع عظيم گاز طبيعی ايران و هزينه سنگين توليد انرژی اتمی از تأسيس نيروگاه های اتمی دست بردارد.