جنبش ايرانيان دمکرات در آلمان سميناری تحت عنوان «دورنمای سياسی ايران و سياست خارجی» برگزار کرده است. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با عبدالرضا کريمی، عضو کميته اروپايی حزب دمکرات ايران، که در اين گزارش می شنويد.