توفيق يك دانشمند آمريكائی در امرِ ظاهراً محالِ متوقف ساختنِ نور در آزمايشگاه، می رود كه به اختراع رايانه های بسيار ريز و آسان كردن بسياری از كارهای ناشدنی منجر شود. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صدای آمريكا، در باره اين پيشرفت مهم در رشته دانش فيـزيـك، در برنامه «دانـش و جـامعـه» به آگاهـی شما می رساند.