يک کارشناس امور خاورميانه می گويد همه کشورها می توانند اگر مايل باشند در آينده عراق نقش داشته باشند. ديويد فيليپس، کارشناس آمريکايی امور خاورميانه، می گويد آمريکا بايد راه گفت و شنود را با شيعيان عراق باز بگذارد. به مشروح اين گزارش که شامل گفتگويی با آقای فيليپس است توجه فرمائيد.