دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - توجه به انديشه های دکتر علی شريعتی و نقد و بررسی آثار وی دوباره در ايران اوج گرفته است.

2 - آيا بنظر شما می شود اسلام را با حقوق بشر آشتی داد؟

پس از پاسخهای ايشان، تلفن ها بروی مردم باز شده و آقای نوری زاده به سوالات شنوندگان پاسخ می دهد.