دکتر شعله سعدی در گفتگو با بهروز عباسی از بخش فارسی، در مورد رد لوايح اخير مجلس توسط شورای نگهبان سخن می گويد

"قانون اساسی، ساختار قدرت در ايران ايراد دارد..."

"نمونه قتل فجيع خانم زهرا کاظمی، مصداق وجود شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان هم بخشی از مسئوليت هر شکنجه ای را به عهده دارد."