مردم نيويورک ديروز را به تعطيل، نوشيدن و در خانه ماندن برگزار کردند.

نازی بگلری

a