نماينده سازمان ملل متحد در افغانستان می گويد که برای انتخاباتی آزاد در افغانستان، به امنيت احتياج است

نسرين مهدوی، آلمان