قطع برق مناطق شمال شرقی آمريکا و کانادا را در تاريکی فرو برد. بيش از ۵۰ ميليون نفر در اين مناطق شب را در تاريکی بسر می برند.

فعاليت بانک ها، بيمارستان ها و شبکه های تلفنی در بعضی مناطق شمال شرقی آمريکا و کانادا مختل شد.

۹ راکتور هسته ای در آمريکا تعطيل شده اند.

پرزيدنت بوش گفت قطع برق دليل تروريستی ندارد. علت قطع برق هنوز روشن نيست.