صفرمراد نياز اوف رئيس جمهوری ترکمنستان فرمانی را امضا کرده است که برق، گاز، آب و نمک رايگان برای شهروندان کشور را تا سال ۲۰۲۰ تضمين می کند. شورای مردم ترکمنستان اين اقدام را روز پنجشنبه به درخواست رئيس حمهوری تصويب کرد. تحويل گاز، آب و برق رايگان در ژانويه ۱۹۹۳ آغاز شد، با اين حال ميزان آن جيره بندی شده است و مشروط به اين است که به اندازه کافی موجود باشد. S