در غرق يک قايق ماهيگيری حامل مهاجران غير قانونی در نزديک جزيره لس بوس در يونان ۵ تن، از جمله سه کودک، جانسپردند.

وزير بازرگانی دريائی يونان روز پنجشنبه گفت ناجيان توانستند ٢٢ نفر را زنده از آب بيرون بکشند. مليت های مهاجران هنوزاعلام نشده است.

هر سال هزاران مهاجر غير قانونی از آسيا و خاورميانه در راه ديگر کشورهای اتحاديه اروپا سعی می کنند وارد يونان شوند. R