حمله رايانه ای جديد كه با وارد ساختن ويروس به رايانه های شركتها و خانه ها بسياری از كارها را مختل ساخته هنوز اثراتش باقيست و در حال كارشناسان هشدار مي دهند كه حمله بعدی به اينترنت می تواند از اين هم زيانبارتر باشد. /// منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريكا، درباره اين موضوع گزارشی در برنامه «دانش و جامعه» به آگاهی شنوندگان عزير می رساند.