دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- آقای خاتمی می گويد نمی تواند دلايل شکست خود در جامه عمل پوشاندن به وعده هايش را بيان کند و همينطور ايران نمی تواند رهبران القاعده را که در ايران هستند به آمريکا بدهد.

۲- بررسی برخوردهای خونين روز گذشته نيروهای آمريکايی در مناطق شيعه نشين عراق