يک بريتانيائی دلال اسلحه که به کوشش برای قاچاق يک موشک به آمريکا متهم است، به يک دادگاه فدرال احضار شد و قاضی دستور داد بدون وجه الضمان بازداشت شود.

يک مقام قضائی که پس از جلسه دادگاه در نيوآرک، در ايالت نيوجرسی، با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت به اعتقاد متهم قرار بود از موشک برای سرنگون کردن يک هواپيمای مسافری در آمريکا استفاده شود.

دادستان گفت دلال، موشک را از ماموران روسی که خود را بازرگانان اسلحه معرفی کردند خريد و سپس آنرا به ماموران آمريکائی که به لباس تروريست ها در آمده بودند فروخت.

دادگاه دستور داده است دومين متهم نيز، تا هنگام رسيدگی به پرونده او در روز ٢٠ اوت، در بازداشت بماند. سومين متهم روز چهارشنبه در شهر نيويورک تحت پيگرد قرار گرفت. R