در روزی چون امروز در سال ۱۸۵۱ ميلادی، اختراع اولين چرخ خياطی سينگر به ثبت رسيد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.