خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر الهيار کنگرلو، پژوهشگر ارشد بخش پزشکی دانشگاه اوهايو، پيرامون فعاليتهای علمی ايشان گفتگو می کند که در دو بخش خواهيد شنيد.