دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

1 - شورای نگهبان اقدام خود در داير کردن دفاتر نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را توجيه می کند.

2 - بالا و پائين آوردن مصنوعی قيمت سهام بورس کارخانه های اتومبيل سازی در ايران موجب نگرانی و ورشکستگی سهامداران جزيی و مشکلات اقتصادی کشور است.