يك بيماری مرموز و مهلك، به نام بيماری ويروسی نيلِ غربی، و چهار سال پيش به آمريكا راه يافته اخيراً با سرعت فوق العاده ای در پاره ای از ايالت های آمريكا شيوع يافته و موجب نگرانی مردم و مقامات بهداشتی آمريكا شده است. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريكا، درباره راه مقابله با اين بيماری در برنامه «دانش و جامعه» به شنوندگان ما گزارش می دهد.