آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- هشتم اوت و يا 17 مرداد روز روزنامه نگاران در ايران است که امسال برای محکوم کردن سرکوب روزنامه نگاران و تعطيل روزنامه ها در ايران، خبرنگاران و روزنامه نگاران در ايران قلم برزمين می گذارند.

2- آيا برای قبول برگزاری رفراندم تأمين آينده سران رژيم نيزلازم است؟