عربستان سعودی، شش تبعه کشورهای غربی را که در ارتباط با يک سلسله بمب گذاری در کشور، زندانی بودند آزاد کرده است.

روز جمعه ۵ بريتانيائی و يک کانادائی وارد لندن شدند. مقامات سعودی آنها را در انفجارهائی که درسال ٢٠٠٠ و اوائل سال ٢٠٠١ روی داد گناهکار دانستند، دو نفر را به مرگ و ديگران را به زندان محکوم کردند.

دولت عربستان بمب گذاری ها را به زدوخورد برسر فروش غيرقانونی نوشيدنی های الکلی نسبت داد، اما شش زندانی آزاد شده و خانواده های آنها گفته اند بنيادگرايان مسلمان در انفجارها دست داشتند. R