آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- هفدم مرداد برابر با هشت اوت روز خبرنگار در ايران است و نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران در اين روز قلم برزمين ميگذارند.

2- آيت الله خامنه ای معتقد است که مردم سالاری دينی درايران يکی از موفقيت های رژيم است.