آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

1- نظرات اخير آقای خاتمی رئيس جمهوری ايران در مورد چگونگی جوکشور و خواسته های جناح های سياسی.

2- ارزيابی موضع تازه اتحاديه اروپا در مقابل سياست و عملکرد جمهوری اسلامی ايران.