مقامات ترکيه می گويند در حمله ای به يک پاسگاه پليس در جنوب شرقی کشور، دو افسر پليس کشته شدند. به گفته آنها مهاجمان ناشناس با پرتاب نارنجک های دستی و شليک مسلسل پاسگاه را هدف گرفتند و گريختند. در اين حمله يک پليس نيز مجروح شد. پليس به جستجوی مهاجمان بر آمده است. هنوز مسوول حمله شناخته نشده است. M