روحانيون و نمايندگان حاضر در يک کنوانسيوُن کليسای اسقفی ايالات متّحده رأی به تأييد نخستين اسقف علناً همجنس گرای اين کليسا داده اند. رأی گيری در کنوانسيوُن در ايالت مينِه سوُتای آمريکا اين موضوع را به تصميمی نهايی توسّط هيأت امنای کليسا محوّل ميکند که در روز دوشنبه تشکيل جلسه ميدهد. نمايندگان کليسای اسقفی ۲ به ۱ به سود کشيش جين رابينسوُن رأی دادند که همجنس گرايی است که از ۱۴ سال پيش يک شريک و يار مرد داشته است.M