گفتگوی همکارمان فرح جهانگيری با آقای دکتر حسين باقرزاده تحليلگر سياسی – اجتماعی و فعال سياسی مقيم لندن جلب می کنيم که مبتکر منشور 81 برای ائتلاف گروه های اپوزيسيون هستند. اين گفتگو پيرامون چگونگی رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در جمهوری اسلامی و نامه آقای سروش به آقای خاتمی است.