در روزی چون امروز در سال ۱۷۹۰ ميلادی، آمريکا اولين کشور جهان شد که تصميم گرفت در فواصل زمانی معين در کشور سر شماری انجام دهد.