آيا زندگی در جهان هستی ــ نه هزاران سال پيش به زعم برخی از کتابهای مذهبی، بلکه ميلياردها سال پيش بوجود آمده و بارها و بارها از بين رفته و دوباره بوجود آمده است و همچنين سيارات بسيار زودتر از آنچه که می پنداشتند بوجود آمده اند. خبرنگار علمی صدای آمريکا، منصور فراسيون، به اين پرسشها در برنامه « دانــش وجــامعــه» پاسخ می دهد.