دکتر عليرضا نوری زاده به سئوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وقايع اخير ايران و بويژه نکات زير پاسخ می گويد:

1- سخنان پرزيدنت بوش در رابطه با عراق و فعاليت های اتمی ايران و موضع آمريکا در قبال سياستهای رژيم جمهوری اسلامی.

2- دستگيری دو ايرانی در عراق توسط نيروهای آمريکا که رژيم ايران آنهارا روزنامه نگار می خواندو نامه کميته دفاع از روزنامه نگاران به پال برمر در اين رابطه.