کميسيون اروپا از اصلاحات در ترکيه که با هدف کاهش قدرت و نفوذ ارتش در امور سياسی کشور طرح شده استقبال کرده است. شاخه اجرائی اتحاديه اروپا اقدام روز چهارشنبه پارلمان ترکيه را در تصويب مجموعه ای از اصلاحات قانونی را ستود و آنرا گامی مهم در پيشبرد تلاش آنکارا برای عضويت در اتحاديه خواند. با اين حال، يک سخنگوی اتحاديه گفت کميسيون چگونگی اجرای اصلاحات را از نزديک زير نظر خواهد داشت.