دکتر عليرضا نوری زاده به سئوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وقايع اخير ايران و بويژه نکات زير پاسخ می گويد:

۱- در ايران تعداد زيادی از رهبران جنبش دانشجوئی هنوز در زندان هستند و در مورد چند تن از نيز خانواده های آنها از وضع ايشان بی اطلاع هستند.

۲- در عراق شورای اداره امور عراق يک کميته سه نفری از اعضاء شورا را برای رهبری شورا انتخاب می کند.